BILANS 2013

„Zamknięcie roku 2013"


Akcja edukacyjna „BILANS 2013" adresowana jest do kadry kierowniczej i pracowników pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne jednostkowe sprawozdania finansowe, pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe.

Celem kursu jest aktualizacja wiedzy i omówienie zagadnień związanych z szeroko rozumianym zamknięciem roku obrotowego dotyczących szczególnie prawidłowego ustalania wyniku finansowego, procedur i zasad sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz podatków.

Prowadzący kurs:
Pani Monika Matyszewska - moduł: Rachunkowość
Biegły rewident, członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Prezes Zarządu Towarzystwa Audytorskiego „Booking Service" Sp. z o. o. w Gdańsku. Wykładowca z zakresu rachunkowości.

Pan Janusz Pietrzykowski - moduł: Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od towarów i usług VAT
Doradca podatkowy, praktyk, Wiceprezes Oddziału SKwP w Toruniu, prowadzący wykłady w podmiotach: SKwP, Infor Training S.A., Krajowy Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych

Tematyka kursu:

Moduł I: Rachunkowość
1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych oraz zapowiadane zmiany w tym zakresie.
2. Zasady obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
3. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego, w tym zamknięcie ksiąg rachunkowych:
3.1 zapewnienie kompletności oraz formalnej poprawności ksiąg,
3.2 sprawdzenie realności danych przy pomocy inwentaryzacji poprzez jej właściwą organizację,
3.3 przygotowanie założeń do wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
3.4 zapisy uzupełniające przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych.
4. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji:
4.1 w drodze spisu z natury,
4.2 w drodze potwierdzenia wykazanego w księgach rachunkowych stanu aktywów,
4.3 drogą porównania danych księgowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości składników aktywów lub pasywów,
4.4 wyjaśnianie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.
5. Wycena aktywów i pasywów do bilansu oraz zachowanie współmierności przychodów i kosztów, w szczególności:
5.1 wycena należności i zobowiązań,
5.2 wycena inwestycji długoterminowych,
5.3 uwzględnienie utraty wartości aktywów,
5.4 czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
5.5 rezerwy na zobowiązania,
5.6 wpływ zasady kontynuacji na wycenę aktywów i pasywów.
6. Bilans - zasady sporządzania oraz prezentacja aktywów i pasywów.
7. Zasady ustalania wyniku finansowego.
8. Rachunek zysków i strat - zasady sporządzania oraz prezentacji przychodów i kosztów.
9. Informacja dodatkowa - wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia.
10. Sprawozdanie z działalności - zakres i zasady sporządzania.
11. Wybrane zagadnienia:
11.1 środki unijne,
11.2 różnice kursowe,
11.3 kontrakty długoterminowe,
11.4 kapitały własne w spółkach osobowych,
11.5 zmiany zasad polityki rachunkowości oraz wartości szacunkowych w świetle Krajowego
Standardu Rachunkowości nr 7,
11.6 zdarzenia po dacie bilansu w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.
12. Podział wyniku finansowego i rozliczenie w czasie straty podatkowej.
13. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, składanie do właściwego rejestru oraz
udostępnianie.
14. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.

Moduł II: Podatki
Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych - wybrane zagadnienia:
1. Różnice w identyfikacji przychodów/kosztów bilansowych i podatkowych.
2. Przychody i koszty z tytułu różnic kursowych, odpisów aktualizujących.
3. Odmienne zasady wyceny przychodów i kosztów w walutach obcych z punktu widzenia podatków dochodowych oraz ustawy o VAT.
4. Omówienie wybranych wydatków - m. in. reprezentacja, działalność socjalna, reklama, świadczenia na rzecz pracowników, nieodpłatne świadczenia w działalności gospodarczej.
5. Problematyka nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników w świetle interpretacji i ostatnich wyroków sądów.
6. Obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - zaliczki na podatek, rozliczenia roczne.
7. Obowiązki płatnika z tytułu pozostałych świadczeń na rzecz osób fizycznych - np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, wynagrodzenie funkcyjne, nagrody.
8. Koszty podatkowe - problemy praktyczne dotyczące niezapłaconych faktur.

Podatek od towarów i usług VAT - wybrane zagadnienia:
1. Reprezentacja i reklama (próbki, prezenty, nieodpłatne przekazania, pakiety lojalnościowe, sprzedaż premiowa, premie pieniężne - najnowsze wyroki i stanowisko MF).
2. Ustawowe zakazy odliczania VAT naliczonego - wybrane zagadnienia, najnowsze zmiany, praktyczne przykłady w zakresie ryzyk podatkowych.
3. Samochody po zmianach roku 2013.
4. Rozliczanie podatku przez nabywców towaru, w tym złom i odpady szklane.
5. Miejsce świadczenia usług z uwzględnieniem rozporządzenia unijnego.
6. Refakturowanie czynności przy usługach kompleksowych.
7. Korekty obrotu - kwestia faktur korygujących sprzedaż.
8. Ulga na złe długi po zmianach w 2013r..
9. Roczna korekta VAT naliczonego.
10. Inne praktyczne zagadnienia VAT istotne z punktu widzenia
zamknięcia roku.


Termin kursu:
• Moduł: Rachunkowość - 09.12.2013r., w godz. 09:00 - 15:30
• Moduł: Podatki dochodowe i VAT - 17.12.2013r.,
w godz. 09:00 - 15:30
Czas trwania: 16 godz. wykładowych (2 dni)
Miejsce kursu: SKwP O/O Włocławek, ul. Miedziana 2/4
Termin przesyłania zgłoszeń: do dnia 03.12.2013r.

Cena kursu:
• 400 zł. od osoby,
• 360 zł. dla pracowników członków wspierających,
• 380 zł. dla członów zwyczajnych/dyplomowanych księgowych.

Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Za odrębną opłatą przyjmujemy zamówienia na zakup zeszytu specjalnego Rachunkowości:
„Zamknięcie roku 2013r." w cenie 139 zł.. Odbiór publikacji w terminie trwania kursu.
Forma płatności - przelew lub gotówka najpóźniej w dniu szkolenia.

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012r. (Dz. U. Nr 34, poz. 186).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

W dniach odbywania się zajęć zapraszamy na obiad.

ZAPRASZAMY

Polecamy

    • Kaledarium